ในวันที่ 21 กันยายน 2560 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด โดย นายเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยกพื้นในประเทศไทย บรรยายและแบ่งปันความรู้ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ BUZON โดยนำเสนอรูปแบบการใช้งาน Buzon Pedestal ในเทรนใหม่ๆจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ต่างๆ ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คณาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นิสิตชั้นปีที่4 ในการเปิดพื้นที่และโอกาศในการแบ่งปันความรู้,ประสบการณ์จากทั่วโลก Contact : www.dobcl.com/product.html#buzon Buzon - Thailand Authorized Distributor.