The 5 Farming Bridges สะพานแห่งอนาคตและความยั่งยืน

หลังจากที่เมือง Mosul ของอิรักถูกรุกรานและมีสงคราม ประชากรได้กลับไปเริ่มสร้างชีวิตใหม่ของพวกเขา แต่พื้นที่นี้ยังคงมีปัญหาในการอยู่อาศัยและการเกษตรที่สำคัญ ด้วยความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ สถาปนิก Vincent Callebaut ได้ออกแบบโครงการ “The 5 Farming Bridges” เพื่อสร้างสะพานที่สามารถใช้สอยได้ในการเกษตรและการอยู่อาศัย โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือชุมชนที่ถูกทอดทิ้งจากสงครามโครงการ “The 5 Farming Bridges” ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น การใช้พลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสามารถอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคง สร้างสิ่งที่ใช้ประโยชน์และทำประโยชน์ต่อชุมชนในอิรัก นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการใช้สถาปัตยกรรมและออกแบบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงคราม ซึ่งสามารถนำไปใช้กับหลายประเทศที่มีปัญหาเดียวกันได้แนวคิด คือ การสร้างสะพานที่สามารถอยู่อาศัยได้โดยการสร้างเมืองใหม่บนเมืองเก่า สะพานนี้จะถูกพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้เศษขยะซากต่างๆ จากสงครามเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย โดยประมาณมากกว่า 53,000 ยูนิตสะพานเหล่านี้จะถูกปกคลุมด้วยสวนและนาเกษตรที่เอาไว้สำหรับการปลูกพืชตามหลักการ Permaculture เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีอาหาร และช่วยให้ที่อยู่อาศัยมีอุณหภูมิที่เย็นไม่ร้อนจนเกินไป
Reference:
https://amazingarchitecture.com/…/the-5-farming-bridges…