ดี.โอ.บอนด์

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทรศักราช 2549 โดยคุณวิชัย วิจิตรประพ เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท วีเอชซี กรุ๊ป ( VHC GROUP ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งและก่อสร้างที่ล้ำสมัย มีการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศไทย และรวมถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า

วียดนาม และกัมพูชา ในปัจจุบัน บริษัท ดีโอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้นำตลาดอลูมิเนียมคอมโพสิต ( อลูมิเนียมคอมโพสิท โดยเป็นหนึ่งในผู้จัดจำน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีการ

สติอกสินค้าที่มากที่สุด อธิเช่น เรามีสินค้า อลูมิเนียมคอมโพสิต ( อลูมิเนียมคอมโพสิท หมุนเวียนมากกว่า 50,000 ตารางเมตร และมีสีสันให้เลือกมากกว่า 60 สี

นอกจากนี้เรายังมีการเก็บสติอกสินค้า ทุก รKบ. ให้พร้อม และเพียงพอที่จะตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้านอกจากนี้เรายังได้มีการนำเข้าวัสดุตกแต่ง และ

ก่อสร้างซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาศใช้ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และพัฒนาวงการก่อสร้างของประเทศไทย

 

รามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับทุกโครงการ รวมไปถึงสถาปนิก วิศวกร หรือช่างติดตั้งหน้างาน เพื่อให้การก่อสร้างและผลงานของท่านออกมา

ดีที่สุด จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่จะมาให้คำรึกษาแก่ท่านอย่างไม่ปิดบัง เพราะการดำเนินธุรกิจของเราจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เรา และ

ทุกท่านก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

วิสัยทัศน์

VISION

MOVING WITH SUSTAINABILITY, ENVIRONMENT AND SOCIAL CONCERNS WITH INNOVATIVE DECORATION MATERIALS. ก้าวไปพร้อมความยั่งยืน ด้วย

นวัตกรรมวัสดุตกแต่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม

Corporate Value

ค่านิยมขององค์กร

Decisiveness

ชื่อม่ัน กล้าตัดสินใจ

 เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ ข้อเท็จจริง และเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย และทัน ต่อสถานการณ์

Ownership

จิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

 รักในองค์กร มีจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Best Practices & Learning to professional

แนวปฏิบัตทิดี่ ทีสี่ ุดเพอื่ เป็นมืออาชีพ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดพร้อมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเติบโตขององค์กร

Conserve environment and social concerns

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความใส่ใจในสังคม

 ให้ความสำคัญ และรู้สึกขอบคุณธรรมชาติ โดยการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมคุณภาพ เพื่อการเติบโตร่วม กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Leader of Change

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธา เพื่อน าองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง